Tudulinna Asenduskodu

MTÜ Maria ja lapsed
 
Eesti English Русский

Turvakodu teenus Lääne-Virumaal

MTÜ Maria ja lapsed

Turvakoduteenuse kirjeldus

 
MTÜ Maria ja lapsed osutab alates 01.02.2017a turvakoduteenust lastele.
Teenust osutatakse MTÜ-le kuuluvas majas,
teenuse osutamise asukohaks on Tedre 11, Rakvere, Lääne-Virumaa.
Turvakodu valvetelefon 53 08 9872 (kättesaadav ööpäevaringselt).
 
I TEENUSE SISU
 
Teenuse eesmärk
Turvakoduteenuse eesmärk on tagada kõige esmasem abi ja turvaline keskkond neile lastele,
kes vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist, olles kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku
vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist.

Eesmärgi saavutamiseks täidab Turvakodu järgmisi ülesandeid:
- tagab hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapse õiguste ja huvide kaitse ning
   rakendab abinõusid lapse elu edaspidiseks korraldamiseks;
- tagab lastele ööbimisvõimaluse ja toitlustamise ning vajaliku riideabi;
- korraldab lastele hariduse omandamise ja huvihariduse võimaldamise;
- tagab koostöös lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsusega võrgustikutöö põhimõttel
  lapse psühholoogilise nõustamise ning lapse individuaalsetest vajadustest lähtuva abi ja
  teenuste kättesaadavuse lapsele vajalikul määral

Teenuse sihtgrupp
Turvakoduteenuse sihtgrupp on ohtu sattunud lapsed vanuses 0-18a.
Turvakoduteenus on kättesaadav lapsele, kes vajab abi hooldamises esinevate puuduste tõttu,
mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

 
Pöördumise põhjused võivad olla järgmised:
  • lapsel ei ole võimalik mingil põhjusel (vanema joomahoog, vägivallaoht, hüljatus,
    vanemate ootamatu haigestumine või surm) kodus olla;
  • last on väärkoheldud;
  • lapse elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;
  • laps on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad asendushoolduse ettevalmistamised
  • laps kes vajab abi muul olulisel põhjusel.
Turvakodu teenusele ei võeta vastu alkoholi/narkojoobes ja vägivaldselt käituvaid lapsi,
kes võivad ohustada nii enda kui teiste tervist ja elu.

 
Teenuse kirjeldus
Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus.
Turvakodusse pöördumisel selgitatakse kõigepealt välja lapse esmane abivajadus,
osutatakse esmast abi ehk tagatakse ajutine eluase ja turvalisus ning
east ja vajadusest tulenev nõustamine, arstiabi.
Turvakoduteenuse juures mõistetakse ajutise eluaseme tagamisena nii voodikoha ja isikliku hügieeni
kui vajaduse korral pesupesemise ja toitlustamise võimaluse tagamise võimaldamist.
Turvakoduteenuse raames luuakse sobivad tingimused õppimiseks ning toetatakse last õppetöös,
samuti korraldatakse vaba aja tegevusi, toetades laste eakohast arengut.
Teenust saava lapse seaduslik esindaja on tsiviilseadustiku üldosa seadusest ja perekonnaseadusest
tulenevalt lapsevanem, eestkostja või teatud juhtudel kohalik omavalitsus.
Turvakoduteenuse osutaja ei ole lapse seaduslik esindaja.
Lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus peab teenust saavale lapsele koostama juhtumiplaani,
milles on kindlaks määratud turvakoduteenuse osutaja ülesanded lapse hooldamisel ja arendamisel.
Teenuse osutamise maht ja teenuse osutamise kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse osutamise põhimõtted
Teenuse osutamisel on eesmärgiks säilitada lapse jaoks võimalikult kodune elurütm,
elukeskkond ja hubane ning turvaline miljöö.
Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi: jõustamine, motiveerimine, abistamine, juhendamine, 
toetamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine ja grupitööd. 
Teenuse osutamise protsess on kooskõlas asutuse missiooni ja visiooniga lähtudes eelkõige lapse parimast huvist
ning turvatunde loomisest läbi miljööteraapilise keskkonna.

II TEENUSE TAOTLEMISE JA OSUTAMISE PROTSESS
 
Teenuse taotlemine ja vastutav isik
Teenust võib taotleda kohalikult omavalitsuselt, kuid turvakoduteenuse pakkuja poole võib pöörduda ka isik ise,
samuti võib abivajaja teenuse osutaja juurde viia mõni teine isik (nt politsei, lähedane, õpetaja jne).
Turvakoduteenuse osutaja teavitab lapse vanemat/elukohajärgset kohalikku omavalitsust viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui esimese tööpäeva jooksul lapsest, kes tuli iseseisvalt või kelle tõi mõni teine isik või asutus.
Samuti teavitatakse lapse elukohajärgset kohalikku omavalitsust iseseisvalt koos vanemaga tulnud või
mõne teise isiku toodud lapsest (lastest).
Teenusele suunamine
Lapse võib teenust saama suunata kohalik omavalitsus, turvakodusse võib tulla laps iseseisvalt,
samuti võib lapse turvatuppa tuua kolmas isik, nt politsei, lähedane isik, laste ja peredega töötav spetsialist.
Abivajajaid võetakse vastu ööpäevaringselt.
Abivajaja saab pöörduda oma murega kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja poole, 
kes hindab olukorda ja suunab vajadusel turvakodu teenusele.
Samuti saab pöörduda ise otse turvakodusse - tulla kohale Tedre 11, Rakvere . 
Alati saab infot helistades numbril 53 08 9872
Kui koos turvakodu töötajaga on põhjus ja vajadus turvatoas viibimiseks välja selgitatud, 
võtab turvakodu töötaja esimesel võimalusel ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga ja 
kooskõlastab turvakodu teenuse osutamise/ teenusele jäämise/teenuse eest tasumise.
Kui teenusele tuleb laps iseseisvalt, siis alati teavitatakse sellest ka lapsevanemaid või
 kui nendega ei saa ühendust politseid.
Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse last suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja
piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast,
kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma.
Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest,
sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.

 
Teenuse finantseerimise/ maksumuse põhimõtted
Turvakoduteenuse maksumus on 7.00 eur/tund; 40.00 eur/ööpäev.
Võetav tasu oleneb teenuse mahust ja kehtestatud maksumusest.
Teenuse hind on muutuv suurus, selle otsustab iga aasta algul MTÜ Maria ja lapsed juhatus.
Abivajaja teenusel viibimiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse otsus ja garantiikiri teenuse tasumise kohta.